Po - Pá 8 - 18 h 775 774 778
Napište nám kdykoliv! objednavky@aldik.cz

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Alfa Grade s.r.o., IČO: 02923475 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 29709 vedeném u Krajského soudu v Plzni, se sídlem Masarykova 66, Plzeň 312 00, (dále jen "prodávající").

1. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  - má věc vlastnost, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce;
  - se věc hodí k účelu, která pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  - se věc hodí k účelu, která pro její použití prodávající nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  - vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určená v příslušném záručním listě nebo v příslušném daňovém doklad, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v míste kupujícímu bližším.
 5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní slevy ceny daného zboží.

3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností ( zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním rádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu,
 3. Záruční lhůta pro spotřebitele čini pro nové zboží 24 měsíců.
 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebiletem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitejčích případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, be kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená be zbytečného odkladu, nejpozdejí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplnynutí této lhůty se považuje za podstatné porušené smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jim zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 10. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. Prodávájící neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
  - je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
  - je způsobena na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
  - je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
  - vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  - jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zbožíé v době převzetí zboží kupujícím;
  - mechanickém poškození zboží;
  - vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
  - provedení nekvalifikovaného zásahu čim zněna parametru;
  - používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svjí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem učeno;
  - poškození v dusledku vyšší moci

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2014

 

 

 

 

 

Souhlasím

Zpracování cookies Více informací